shizuoka

  • shizuoka

    Shizuoka

    Home » Shizuoka prefecture » Shizuoka City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Shizuoka City. Click on the names for more information: Sakurayu Shizuoka Onsen Bijinyu Super Sento Fuji No Hana Yu Shizuoka

  • shizuoka

    Hamamatsu

    Home » Shizuoka prefecture » Hamamatsu City We have 4 public bath houses (sento & onsen) listed in Hamamatsu City. Click on the names for more information: Dan Gokurakuyu Hamamatsu Sanarudai Hassen No Yu Kosofuro Himari