shiga

 • shiga

  Otsu

  Home » Shiga prefecture » Otsu City We have 12 public bath houses (sento & onsen) listed in Otsu City. Click on the names for more information: Biwakoyu Ishiyamayu Kagurayu Katadayu Kirakuyu Komachiyu Miyukiyu Nishinoshouyu Omiyu Otsu Yamato No Yu Otsuyu Takamiyu

 • shiga

  Nagahama

  Home » Shiga prefecture » Nagahama City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Nagahama City. Click on the names for more information: Biwakoyu Inariyu Yojimuyu

 • shiga

  Kusatsu

  Home » Shiga prefecture » Kusatsu City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Kusatsu City. Click on the names for more information: Gokurakuyu Minami-Kusatsu Kusatsu Onsen Sakurayu

 • shiga

  Hikone

  Home » Shiga prefecture » Hikone City We have 2 public bath houses (sento & onsen) listed in Hikone City. Click on the names for more information: Gokurakuyu Hikone Yama No Yu